Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Verleende omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een bouwblok en het oprichten van twee woningen op dit bouwblok op het perceel Gein-Zuid 57-58 Abcoude in afwijking van het bestemmingsplan, De Ronde Venen

Redactie Abcoudenieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Abcoude.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningBestuur | Gemeenten

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Verleende omgevingsvergunning voor het verplaatsen van een bouwblok en het oprichten van twee woningen op dit bouwblok op het perceel Gein-Zuid 57-58 Abcoude in afwijking van het bestemmingsplan, De Ronde Venen

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3º Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor het verplaatsen van een bouwblok en het oprichten twee woningen op het perceel Gein-Zuid 57/58, 1391 JH Abcoude. De verleende vergunning wijkt niet af van het ontwerpbesluit. De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.0736.PB014geinzuid5758-va01) en bijbehorende stukken liggen vanaf 15 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt het besluit ook inzien of downloaden via het volgende adres: http://0736.ropubliceer.nl. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Met de omgevingsvergunning wordt het mogelijk het bouwvlak op het perceel Gein-Zuid 57-58 te verschuiven en op dit bouwvlak twee woningen te bouwen. Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen deze omgevingsgunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, kan door degene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dan treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend belang. Aan het indienen van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Utrecht via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen abcoude
  2. Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordeningBestuur | Gemeenten